تاریخ های مهم

برگزاری:۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸
مدرسان کارگاه

جناب آقای دکتر بهنیا صادقی (رئیس مرکز تحقیقات سیتوژنتیک دانشگاه شهید بهشتی)

لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران