تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات:
  20 آذر 96
اعلام پذیرش چکیده ها:
 25 آذر 96
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
 30 دیماه 96
اعلام نتایج داوری:
 10 بهمن ماه 96
زمان برگزاری:
 8و 9 اسفند ماه 96
قالب مقالات


نحوه تنظیم و ارسال مقاله کامل همایش


تعداد صفحه مقاله کامل: با چکیده فارسی و انگلیسی حداكثر 7 صفحه در محيط Word 2007

فاصله خطوط: يك (single) حاشيه­ها: 54/2 سانتي متر از هر طرف

نوع قلم: فارسي B-lotus 12 و انگليسي Times New Roman 11

نحوه ارسال: صرفاً از طريق سايت همایش به نشاني http://conference.marandiau.ac.ir  

عنوان فايل ارسالي: نام خانوادگي نويسنده اول به انگليسي باشد.

عنوان مقاله .................( (B-lotus bold 12

نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان  (B-lotus bold 11 )

مشخصات نويسنده/ نويسندگان: رتبه علمي، گروه، دانشگاه/ موسسه، شهر محل كار B-lotus 10) )

*آدرس ایمیل نويسنده مسئول

متن مقاله: متن مقاله شامل چكيده (حداكثر در 300 كلمه (فقط متن چکیده)، اين بخش بايد بصورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و نتایج مهم مقاله باشد)، کلمات کليدي: حداکثر 6 کلمه که با کاما (،) از يکديگر جدا شده باشند.

مقدمه، مواد و روشها، نتايج و بحث، منابع و چكيده انگليسي با فونت فارسي B-lotus 12 و انگليسي Times New Roman 11    

جداول: همه جداول بايد داراي عنوان بوده به ترتيب شماره گذاري شوند. هر جدول بايد در وسط صفحه قرار داده شود. عنوان جدول کاملاً گویا و در بالاي آن آورده شود.

اشکال: همه اشکال­ بايد داراي عنوان بوده به ترتيب شماره گذاري شوند. هر شکل بايد در وسط صفحه قرار داده شود. عنوان شکل کاملاً گویا و در پایین آن آورده شود.

جداول و اشکال در نزدیکترین محل ممکن به اولین جایی که به هر شکل یا جدول اشاره می­شود، با یک سطر فاصله از بالا و پایین نسبت به متن اصلی جاسازی شوند.


 

منابع

تعداد منابع مورد استفاده حداکثر 5 منبع اصلی (مجله یا کتاب) باشد.

کلیه منابع (اعم از فارسی و انگلیسی) باید به انگلیسی در انتهای مقاله، به ترتیب حروف الفبا و بصورت زیر نوشته شود.

الف) مقالات چاپ شده در مجلات فارسی یا انگلیسی

Krizek, D. T., Brita, S. J., Miewcki, R. M. 1998. Inhibitory effects of ambient level of solar UV-A and UV-B on growth of cv. New Red Fire lettuce. Plant Physiol., 103: 1-7.

 

ب) کتاب فارسی یا انگلیسی

نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده(گان). تاریخ انتشار. عنوان کامل کتاب، شماره جلد (در صورت وجود)، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب درج شود

Yin, X., van Laar, H. H. 2005. Crop Systems  Dynamics: An ecophysiological  model for genotype-by-environment interactions. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands, p. 168.


لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران