تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات:
  20 آذر 96
اعلام پذیرش چکیده ها:
 25 آذر 96
مهلت ارسال متن کامل مقالات:
 30 دیماه 96
اعلام نتایج داوری:
 10 بهمن ماه 96
زمان برگزاری:
 8و 9 اسفند ماه 96
تاریخ های مهم

 
 مهلت ارسال چکیده مقالات: 20 آذر 96
اعلام پذیرش چکیده ها:25 آذر 96
مهلت ارسال متن کامل مقالات:30 دیماه 96
اعلام نتایج نهایی داوری: 10 بهمن ماه 96
تاریخ برگزاری: 8و9 اسفند ماه 96 

لینک های مفید
همایش ها و کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تقویم همایش ها و کنفرانس های ایران